Shopping Cart

No products in the cart.

พญ.ศิรินทร์ เหลืองอร่าม

จักษุแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลไทยนครินทร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

ภาษาที่สื่อสาร

Thai, English

ประวัติการทำงาน

  • นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานจักษุวิทยา กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

สมาชิกสมาคมแพทย์

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

17:00 - 20:00

- - - - - -

หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่