Shopping Cart

No products in the cart.

โปรแกรมตรวจเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

1,499 ฿

เบาหวานขึ้นจอประสาทตา ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวาน และมักจะไม่มีอาการในระยะเริ่มต้น เกิดจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาผิดปกติ

รหัสสินค้า: DRPG23 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

เบาหวานขึ้นจอประสาทตา

ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวาน และมักจะไม่มีอาการในระยะเริ่มต้น เกิดจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาผิดปกติ ทำให้จอประสาทตาบวม/เกิดเส้นเลือดผิดปกติ เลือดออกในตา หรือเกิดพังผืดดึงรั้ง จอประสาทตาหลุดลอก จนสูญเสียการมองเห็นได้

โปรแกรมตรวจเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (แบบขยายม่านตา)

ราคา 1,499 บาท

*ราคาตรวจดังกล่าวรวมค่าจักษุแพทย์ อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลฯ แล้ว*