เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เข้ารับการเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินก่อนการรับรองมาตรฐาน AACI : American Accreditation Commission International ด้านการรักษามะเร็งเต้านม โดยทีมเยี่ยมสำรวจของสถาบัน AACI®️American Accreditation Commission International นำโดย นายแพทย์ภูมิพัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าคณะผู้เยี่ยมสำรวจ โดยมี ศาสตราจารย์ (คลินิก) นายแพทย์ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้อำนวยการแพทย์ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ ทีมพยาบาล ทีมสหวิชาชีพ และบุคลากรทุกระดับ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและผู้มารับบริการในด้านมะเร็งเต้านมสู่การยอมรับในระดับสากล AACI