Shopping Cart

No products in the cart.

รพ.ไทยนครินทร์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร Khema International Hospital, PhnomPenh.

Share

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โดย นพ.วสันต์ อภิวัฒนกุล ผู้อำนวยการบริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Khema International Hospital, PhnomPenh เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การรักษาต่างๆ ที่พร้อมให้บริการดูแล รักษาผู้ป่วยด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และเทคโนโลยีทางการรักษาที่ทันสมัย ได้แก่ ศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา ศูนย์โรคเต้านม และศูนปลูกถ่ายไต (KidneyTransplant) โดยเฉพาะโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งโรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล AACI (American Accreditation Commission International) จากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566