Shopping Cart

No products in the cart.

EMPLOYMENT APPLICATION FORM

คนสมัครงาน

กรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน1. ข้อมูลส่วนตัว / Personal Data


2. ประวัติการศึกษา / Education Background


3. ประวัติการทำงาน – ฝึกงาน / Working – Training Experience

ประวัติการทำงานล่าสุด


4. ความสามารถและทักษะพิเศษ / Ability and Special Skill

ความสามารถทางภาษา Language Ability (ไม่รวมภาษาไทย)


5. แนบเอกสารเพิ่มเติม/ Upload resume


หนังสือแสดงความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน

นโยบายความเป็นส่วนตัว (คลิกตามเอกสารแนบ)


ข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดในใบสมัครงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังที่บริษัทฯ รับข้าพเจ้าเข้าปฎิบัติงานแล้ว ปรากฎว่าข้อความในแบบฟอร์มสำหรับการสมัครงานนี้รวมถึงเอกสารต่างๆที่นำมาแสดงและให้รายละเอียดไว้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง บริษัทมีสิทธิ์เลิกสัญญาจ้างข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตามระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฎิบัติการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานเมื่อบริษัทตกลงจ้างข้าพเจ้า โดยถือแบบฟอร์มสำหรับสมัครงาน เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย หากท่านได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติงานที่บริษัท ท่านยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นและตามสมควรเพื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์บริษัท