Shopping Cart

No products in the cart.

เกณฑ์การรับวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วย ‘ปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ’

เกณฑ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วย ‘ปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ’

เกณฑ์ที่ฉีดวัคซีนได้

  • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • ปลูกถ่ายอวัยวะมาอย่างน้อย 3 เดือน
  • มีการทำงานของอวัยวะที่ปลูกถ่ายอยู่ในเกณฑ์ปกติ
  • ได้รับยากดภูมิในขนาดต่ำและไม่ได้อยู่ในช่วงการปรับขนาดและชนิดของยากดภูมิ

เกณฑ์ควรชะลอการฉีดวัคซีนหรือรักษายังไม่ครบ

  • ยังมีการติดเชื้อที่ควบคุมไม่ได้หรือยังรักษาไม่ครบ
  • ตั้งครรภ์
  • มีภาวะสลัดอวัยวะภายใน 1 เดือนก่อนหน้า
  • ได้รับวัคซีนชนิดอื่นภายใน 1 เดือนก่อนหน้า
  • *แพทย์ผู้ดูแลอาจพิจารณาฉีดวัคซีนตามความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ขึ้นกับโรคร่วมและชนิดยาของผู้ป่วย

 

ศูนย์ปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลไทยนครินทร์
พร้อมดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไตทุกสถานการณ์

Share
ผู้ที่เขียนบทความ
ผศ.นพ.ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล
ผศ.นพ.ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล
ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ข้อมูลแพทย์