รายละเอียดงาน

 

 • เก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพของตัวอย่างตรวจ รวมถึงตรวจสอบคุณภาพก่อนการวิเคราะห์ ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ ประมวลผล ความสัมพันธ์ของผลตรวจ วิเคราะห์ โดยใช้วิธีการวิทยาศาสตร์
 • กำหนดและควบคุมการใช้เครื่องมือ น้ำยา การผลิตน้ำยาและชีววัตถุ ชุดทดสอบและวิธีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติงาน
 • ดูแล บำรุงรักษา และตรวจสภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ
 • จัดทำรายงานประจำเดือนถึงผู้บังคับบัญชา ทางด้านผลปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
 • ผ่านการฝึกงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างน้อย 30 วัน
 • สามารถเจาะเลือด ขูดผิวหนังเพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์โรคได้
 • สามารถปฏิบัติการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • สามารถประสานงานและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 • สามารถดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการได้

จำนวนที่รับ

หลายอัตรา

เงินเดือน

เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

 

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

 

วิธีการสมัคร

สมัครออนไลน์

เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)

ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949 หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ