Shopping Cart

No products in the cart.

นพ. พีระ ช้างแก้ว

แพทย์ประจำสาขาโรคไต โรงพยาบาลไทยนครินทร์,ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ใบอนุญาติเลขที่ : ว.15240

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ภาษาที่สื่อสาร

Thai, English

ประวัติการทำงาน

  • แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลไทยนครินทร์

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

08:00 - 12:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 12:00

12:00 - 17:00

08:00 - 12:00

-

หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่