LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
  • กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร

  • สูติ-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตร ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
  • ชมรมนรีแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องแห่งประเทศไทย
  • ชมรมผ่าตัดผ่านกล้องมะเร็งนรีเวชไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-17:00-19:00 น.---17:00-20:00 น.13:00-20:00 น.