LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ความรู้ความชำนาญการผ่าตัดข้อเข่าเทียมชนิดเคลื่อนไหวได้เหมือนธรรมชาติ ผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าเทียมที่หลุดหลวม ผ่าตัดข้อสะโพกเทียม ผ่าตัดกระดูกสันหลังทุกชนิดและแก้ไขกระดูกสันหลังที่รับการผ่าตัดมาแล้วไม่สำเร็จ
  • แพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิคส์โรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์
  • โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลราชวิถี (กรมการแพทย์)

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
08:00-10:00 น. 09:00-14:30 น. - 09:00-12:30 น. 09:00-12:30 น. - 08:00-11:00 น.