LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • รองผู้อำนวยการปฏิบัติการพิเศษ รพ.ไทยนครินทร์
  • หัวหน้าแพทย์สาขาเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลหัวเฉียว

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยรังสีวิทยาแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-------