LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • รองผู้อำนวยการปฏิบัติการพิเศษ รพ.ไทยนครินทร์
  • หัวหน้าแพทย์สาขาเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลหัวเฉียว

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยรังสีวิทยาแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - - - -