LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แพทย์ประจำบ้านสูติ-นรีเวชกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดี

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • สูตินรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์ แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกแพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
--17:00-19:00 น.13:00-17:00 น.13:00-16:00 น.09:00-17:00 น.13:00-19:00 น.