LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แพทย์ประจำบ้านสูติ-นรีเวชกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดี

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • สูตินรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์ แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกแพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - 17:00-19:00 น. 13:00-17:00 น. 13:00-16:00 น. 09:00-17:00 น. 13:00-19:00 น.