LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์แพทย์ภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • อาจารย์แพทย์(พิเศษ)ภาควิชาศัลยประสาทวิทยาสถาบันประสาท

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี

วุฒิบัตร

  • โสต ศอ นาสิก วิทยา

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • กรรมการสมาคมโรคจมูก แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกกิตติมศักดิ์ ชมรมศัลยแพทย์ต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
------13:00-16:00 น. เสาร์ที่ 2,4