LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แพทย์ประจำกรมแพทย์ทหารเรือ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลราชวิถี แพทยสภา
  • อนุมัตรบัติเวชศาสตร์ครอบครัว

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย
  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
13:00-16:00 น.------