LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
  • จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร

วุฒิบัตร

  • จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-16:00-19:00 น. จันทร์ที่ 2,4-----