LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทย (2562-ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต ความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
09:00-17:00 น. 17:00-19:00 น. 17:00-19:00 น. 17:00-19:00 น. 17:00-19:00 น. 17:00-19:00 น. -