LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อายุรแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
08:00-17:00 น.08:00-17:00 น.-08:00-20:00 น.-08:00-20:00 น.-