Shopping Cart

No products in the cart.

พญ. ชญาณี ลิขิตวัฒนานุรักษ์

แพทย์ที่ปรึกษาสาขาผิวหนัง โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ใบอนุญาติเลขที่ : ว.48088

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

แพทย์เฉพาะทางสาขาสาขาตจวิทยา

ภาษาที่สื่อสาร

Thai, English

ประวัติการทำงาน

  • แพทย์ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - -

16:30 - 19:00

-

หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่