LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลตำรวจ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Fellowship of Interventional Cardiology University Hospital Gasthuisberg Katholic University Leuven Belgium

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมโรคหัวใจ แห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
------09:00-12:00 น. เสาร์ที่ 1,3