LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ศัลยแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  • ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
  • การฝึกอบรมศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ(N.U.S) มหาวิทยาลัยสิงคโปร์

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหาร แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
16:30-19:30 น.--13:00-16:30 น.-16:30-20:00 น.-