LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี 2526-2536

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • รังสีวิทยาทั่วไป ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
  • รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-08:00-16:00 น.08:00-16:00 น.08:00-16:00 น.08:00-16:00 น.08:00-16:00 น.-