Shopping Cart

No products in the cart.

นพ.ดนัย หีบท่าไม้

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ใบอนุญาติเลขที่ : ว.22058

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ภาษาที่สื่อสาร

Thai, English

ประวัติการทำงาน

  • กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ระบาดวิทยา   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า.

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย
  • แพทยสภา
  • สมาคมเวชศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - - -

17:00 - 20:00

หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่