LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า.
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบาดวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย
  • แพทยสภา
  • สมาคมเวชศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - - - 17:00-20:00 น.