LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยจิตเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
---16:00-18:00 น. พุธที่ 1,3--15:00-17:30 น.