LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยจิตเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - 16:00-19:30 น. - -