LCP Large Image

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร

  • สูติ-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
08:30-12:00 น.09:00-16:00 น.09:00-12:00 น.09:00-17:00 น.13:00-19:00 น.--