LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พศ.2549-2550
  • แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลบางใหญ่ พศ.2550-2551
  • อาจารย์แพทย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พศ.2550-2553
  • แพทย์อายุรกรรมประสาท โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และเปาโล พศ.2556-ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • อายุรกรรมระบบประสาทวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- 08:00-16:00 น. 12:00-20:00 น. - 08:00-20:00 น. - 08:00-20:00 น.