LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
  • แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาชิกราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
----16:30-19:30 น. พฤหัสบดีที่ 1,3--