LCP Large Image

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • รังสีวิทยาวินิจฉัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- 08:00-17:00 น. 08:00-17:00 น. 08:00-17:00 น. 08:00-17:00 น. 08:00-17:00 น. -