LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548-2555
  • อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตแพทยสภา
  • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ทันตแพทยสภา
  • สมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - 10:00-13:00 น. 16:00-20:00 น. 16:00-20:00 น.