LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี พศ.2539-2540
  • รัชดาคลินิกทันตแพทย์ พ.ศ2540-2542
  • ศูนย์ทันตกรรมลาดพร้าว (IDC)
  • Sunil dental Clinic พ.ศ.2551
  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ พ.ศ.2546-2551

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-----09:00-17:00 น.-