LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • เวชศาสตร์ครอบครัว

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • สมาคมแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-08:00-15:00 น.08:00-15:00 น.08:00-15:00 น.08:00-15:00 น.-08:00-15:00 น.