LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • เวชศาสตร์ครอบครัว

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • สมาคมแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
08:00-16:00 น. - 08:00-16:00 น. - 08:00-16:00 น. 08:00-16:00 น. 08:00-16:00 น.