LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • รับราชการ โรงพยาบาลชนบท จ.ขอนแก่น ปี 2535-2540
  • รับราชการ โรงพยาบาลไทรน้อย จ.นนทบุรี ปี 2541-2547
  • โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ ปี 2547-ปัจจุบัน
  • อาจารย์พิเศษภาควิชา ทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2544-2545

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร

  • วิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ชมรมทันตกรรมหัตถการ
  • ชมรมเอ็นโดดอนติกส์

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
16:00-20;00 น. - - - - - -