LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ใช้ทุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรองครักษ์ ปี2554-2555
  • ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกทั่วไปพศ.2555-ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมปริทันต์วิทยาแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-09:00-20:00 น.-----