LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- 17:00-20:00 น. - - - - -