LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

 • แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์หน่วยกุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ เวชบำบัดวิกฤติ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • กุมารแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • กุมารแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

 • กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุมัติบัตร กุมารเวชศาสตร์ สาขาโรคระบบทางเดินหายใจเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

 • สมาชิกแพทยสภา
 • สมาคมกุมารแพทย์และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่งประเทศไทย
 • สมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทย
 • สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
 • สมาคมโรคภูมิแพ้แห่งประเทศไทย
 • ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย
 • ชมรมทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย
 • สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
11:00-14:00 น. - - - - - -