LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • สถาบันโรคทรวงอก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
  • หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
---09:00-16:00 น.-09:00-12:00 น.09:00-16:00 น.