LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

 • แพทย์ทั่วไปประจำโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
 • แพทย์ทั่วไปประจำโรงพยาบาลหนองหาน จ. อุดรธานี
 • แพทย์ทั่วไปประจำโรงพยาบาลแม่แตง จ.เชียงใหม่
 • จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี
 • จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมุทรปราการ
 • จิตแพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล สมุทรปราการ

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

 • แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์
 • อนุมัติบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงจิตเวชชุมชน

สมาชิกสมาคมแพทย์

 • แพทยสภา
 • ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย
 • ชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
----17:00-20:00 น. พฤหัสบดีที่ 2,4--