LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลสิรินธร พศ.2560-2562
  • โรงพยาบาลสมุทรปราการ พศ.2563 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตร

  • จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • จักษุวิทยาเด็กและตาเข คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • จักษุแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
------13:00-16:00 น.