LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ประจำศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกและคลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื้อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
--17:00-20:00 น.--17:00-20:00 น.13:00-16:00 น.