LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ประจำศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกและคลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื้อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - 17:00-20:00 น. - - 17:00-20:00 น. 13:00-16:00 น.