LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อดีตทันตแพทย์ประจำ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
  • ทันตแพทย์ Part time คลินิกเอกชน

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

วุฒิบัตร

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก พ.ศ.2557
  • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
09:00-12:00 น. - - - - - -