LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2531-2535

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียม
  • ทันตแพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - 09:00-17:00 น. - 09:00-17:00 น. -