Shopping Cart

No products in the cart.

นพ. โอภาส อินทรสุขุม

หัวหน้าแพทย์แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ใบอนุญาติเลขที่ : ว.13998

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์

ภาษาที่สื่อสาร

Thai, English

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการพศ.2534-2536
  • โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการพศ.2536-ปัจจุบัน

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ (ทั่วไป) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
-

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

-

หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่