LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการพศ.2534-2536
  • โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการพศ.2536-ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ (ทั่วไป) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- 08:00-17:00 น. 08:00-17:00 น. 08:00-17:00 น. 08:00-17:00 น. 08:00-17:00 น. -