LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • สูติ-นรีแพทย์ประจำกลุ่มงานสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลตำรวจ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • สูติ-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
17:00-19:00 น.16:00-19:00 น.16:00-19:00 น.17:00-20:00 น.--09:00-12:00 น.