LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • คลินิก

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • ชมรมทันตกรรมสำหรับหัตถการ

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- 09:00-17:00 น. - - 09:00-17:00 น. - -