LCP Large Image

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร

วุฒิบัตร

  • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมทันตกรรม สำหรับเด็ก

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-----17:00-20:00 น.-