LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ พศ.2553-2554
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ พศ.2554-2555
  • แพทย์ประจำบ้านสาขาโลหิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พศ.2555-2558

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์สาขาโลหิตวิทยา ปี2558 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
--08:00-12:00 น.08:00-17:00 น.08:00-20:00 น.10:00-17:00 น.12:00-20:00 น.