LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
  • โรงพยาบาลเวชธานี
  • พฤกษาคลินิก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี

วุฒิบัตร

  • ปริญญาโท ตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-13:00-19:00 น.10:30-19:00 น.10:30-19:00 น.-09:30-13:00 น.09:30-18:00 น.