LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
  • โรงพยาบาลเวชธานี
  • พฤกษาคลินิก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี

วุฒิบัตร

  • ปริญญาโท ตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- 10:30-19:00 น. 10:30-19:00 น. 10:30-19:00 น. - - 09:00-18:00 น.