Shopping Cart

No products in the cart.

พญ. พัชนี แสงถวัลย์

แพทย์ประจำสาขาโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ใบอนุญาติเลขที่ : ว.20907

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจหน่วยโรคปอด

ภาษาที่สื่อสาร

Thai, English

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลนครธน
  • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

วุฒิบัตร

  • อายุรศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลา พ.ศ.2542

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

08:00 - 14:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 20:00

08:00 - 12:00

- -

หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่