LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลนครธน
  • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
  • โรงพยาบาลกรุงเทพ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • อายุรศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลา พ.ศ.2542
  • อายุรศาตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจหน่วยโรคปอด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2544

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
08:00-14:00 น. 08:00-17:00 น. 08:00-17:00 น. 08:00-20:00 น. 08:00-12:00 น. - -