LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • จักษุแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อนุสาขาต้อหิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
13.00-20.00 น. อาทิตย์สัปดาห์ที่ 1,3,5 - 16:00-20:00 น. - - 13:00-20:00 น. -