LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ2 สาขาจิตวิทยาคลินิค
  • ปริญญาโท จิตวิทยาพัฒนาการ
  • ปริญญาโท สาขาแก้ไขการพูด

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
09:00-16:30 น.-----09:00-16:30 น.