LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์
  • คลินิกทันตกรรมอัศวานันท์

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
09:00-17:00 น.------